Roboty drogowe związane z oznakowaniem pionowym i poziomym”, na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek-zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

powyżej 30 000 euro

Sygnatura

P-4/19

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 5 548 000 euro

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku