Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach zadania: „Roboty drogowe związane z oznakowaniem pionowym i poziomym”, na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek.

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-3/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Roboty budowlane

Data zamieszczenia

Termin składania ofert

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku