„Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem i remontami ulic o nawierzchni bitumicznej dróg kategorii gminnej będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach w/w zadania”

Status zamówienia publicznego

aktualne

Próg wartości przetargu

równy lub wyższy od 130 000 zł

Sygnatura

P-37/20

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Tryb

Zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj

Roboty budowlane

Wartość (limit)

Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro

Wartość zamówienia

325203,25

Data zamieszczenia

Pliki do pobrania

Data zamieszczenia pliku